Rychlý kontakt:
734 261 037

VSTUPNÍ PODKLADY PRO VYUŽITÍ POZEMKU

Již před samotnou koupí nemovitosti je důležité seznámit se s fakty a důkladně promyslet její budoucí využití. Ne vždy se jedná o zastavitelné území, ne vždy jsou v blízkosti přípojné body infrastruktury, ne vždy se dá postavit vysněný záměr, ne vždy je patrné nezatížení pozemku právem třetí strany. Každá obec, městys či město má zpracovaný územní plán, ve kterém jsou stanovené směrné ukazatele budoucího rozvoje, možnost výstavby a některé dokonce v podrobnostech se stanovenými regulativy pro výstavbu. Proto jsme tady my a zajistíme vše potřebné.

Informace z územního plánu:

zastavitelnost, která je vymezena typem možné zástavby, procentuální ( % ) podílem zastavění pozemku, případné regulativy stanovené odstupovou vzdáleností uliční čáry, podlažností, typem zástavby, sklonem střechy a možné použitelné materiály ( typ oken, barevnost a typ střešní krytiny, atd. )

Informace o možném napojení na sítě ( infrastrukturu ):

kompletní vyjádření od správců inženýrských sítí, zjištění o možnosti napojení na nejbližší přípojné body a zjištění o případně dostatečné předpokládané kapacitě

Informace o zatížení pozemku:

informace z katastru nemovitostí, zapsaná věcná břemena, informace o průběhu inženýrských sítí a z toho plynoucí zatížení pozemku nezapsaným věcným břemenem

Informace o struktuře půdního profilu ( geologie ) či existenci podzemní vody ( hydrogeologie ):

sondy či lokální obhlídka, která definuje existenci možné navážky a předběžně určí strukturu půdního profilu, únosnost zeminy a existenci podzemní vody. Veškeré tyto výše uvedené podklady jsou rozhodující pro využití pozemku a mají vliv na cenu pozemku či budoucí výstavbu. Máme zkušenosti, my nepotřebujeme prodat za každou cenu.

Chráníme Vaše zájmy, jsme tu pro Vás.